Aging in Place
"Aging in Place"
ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมสูงอายุ’ ซึ่งประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในนั้น หากแต่การเตรียมพร้อมในสังคมมีความเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุมากเพียงใด ทั้งเรื่องของการเงิน สุขภาพ การช่วยเหลือทางด้านสังคม หรือความเป็นอยู่ ที่เอื้อต่อการสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิต ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุในไทยส่วนใหญ่ เลือกที่จะใช้ชีวิตในสังคม และสภาพแวดล้อมแบบเดิม แล้วเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไร สำหรับการปรับตัว และการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยที่เพิ่มขึ้น
.
.
.
เราอยากจะอยู่บ้านหลังเดิมในขณะที่เราแก่ลง ให้นาน หรือมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้’ การเตรียมพร้อม ที่จะรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งการเสื่อมถอยของร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความคิด และความสัมพันธ์ ของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงและวางแผนไว้ ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบพื้นที่สำหรับผู้สูงวัยในการอำนวยความสะดวก แต่ยังรวมถึง การจัดการกับตัวเอง คนรอบข้าง สภาพแวดล้อมต่อความเป็นอยู่ และการสนับสนุนจากชุมชน หรือสังคม ที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
.
.
.
ที่มา 
1.A Guide to Aging in Place จาก www.caring.com
2.House for 4 generations จาก www.archdaily.com
3.การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ จาก จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์
4.ชราในถิ่นที่อยู่อาศัย ทางออกสังคมสูงวัย จาก www.prachachat.net
.
#สสส #BEresearchunit #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
เนื้อเรื่องและภาพประกอบโดย ธมณชนก เกตุราทร (fonkaew)