สื่อสุขภาวะ
วีดีโอ
ผังแม่บทสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศไทย
วัฒนธรรมเตาไฟ หัวใจแห่งการเยียวยาที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์
สร้างคน สร้างโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศรีสะเกษ
สร้างสัมพันธ์ สร้างชุมชน สร้างสุขฯ ที่ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตรัง
วิถีมุสลิมกับการเยีวยา: โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นราธิวาส
โรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ) - 3 minute version
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กระบวนการ สร้าง สุขฯ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
พลังคนรุ่นใหม่ พลังเพื่อชุมชน โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ภูมิทัศน์เพื่อสุขภาพ ภูมิทัศน์เพื่อชุมชน โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สองมือ สร้าง สุขฯ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ทางเลือกคนเมือง โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
บรรยากาศเปิดงานนิทรรศการ "โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล"
“Baan Ta Noi 1.0” Assembly
โรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ)
เอกสารสิ่งพิมพ์
ผังแม่บทสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
บทความวิจัย โดย ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผศ. ประภัสรา นาคะ และ น.ส.อตินันทน์ สินศิลาเกตุ
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
ปัญหาการนำผังแม่บทไปใช้งานจริงของโรงพยาบาลชุมชน
บทความวิจัย เรื่อง "ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี" จาก วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม

โดย ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)
ประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)
ปิยพร สุทธิทรัพย์
ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Makers: Design for Well-Being
เรียบเรียงโดย
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Unit)
คนสร้างสุขภาวะ : การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน
Landscape Design for Community Hospitals
หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ มาตรฐานและแนวทางการออกแบบพื้นที่โรงพยาบาล และการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
OPD มีสุข: ออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อสุขภาวะของทุกคน
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/view/225328
ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี
หนังสือรวมผลงานและกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนรวม 10 รพก.
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา: โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "คนสร้างสุข(ภาวะ)" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย 10 วิทยากร 10 งานด้านสุขภาวะ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Infinity II โรงแรม AETAS lumpini Bangkok เวลา 09.00 -13.00 น.
โครงการสัมมนาเรื่อง "คนสร้างสุข(ภาวะ)"
วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.00-15.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ
โครงการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสุขภาวะ"
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
Age-friendly Built Environments
ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2560 ประกาศผลภายใน 5 พฤศจิกายน 2560
ทุนสร้างสุข
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jars
Publication in JOURNAL OF ARCHITECTURAL/PLANNING RESEARCH AND STUDIES (JARS) Vol.13, No. 2 (2016)
Action Design การออกแบบเชิงปฎิบัติการเพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
สุขตามสภาพ(แวดล้อม)
กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำสนธิ ถอดบทเรียน ลำสนธิโมเดล
สุขตามสภาพ (แวดล้อม) แนวทางการปรับพื้นที่สำหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ที่สร้างสุขภาวะให้แก่ผู้ใช้สอย
โรงพยาบาลสร้างสุข (ภาวะ)
Participatory Process in Designing Healthcare Facilities of Public Hospital
Negotiation in Design
โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก

พบกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการบรรยายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Infinity โรงแรม AETAS lumpini

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่ https://goo.gl/forms/cd8r3qeZIiamst3f1
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย"