ใจบ้านสตูดิโอ: Jaibaan Studio
contact: jaibaanstudio@gmail.com
facebook page: Jaibaan
......
บริษัท ใจบ้านสตูดิโอ จำกัด  ทำงานบนปรัชญาการออกแบบและร่วมสร้างระหว่างธรรมชาติและผู้คน co-create design เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมและกระบวนการสร้างสรรสถาปัตยกรรมเป็นเสมือนสะพานในการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพ อันจะเป็น “ใจของบ้าน” “ใจของสถานที่”      
ผลงานที่ผ่านมาได้แก่ โครงการ Akha Ama Living Factory อ.แม่ริม จ.ชียงใหม่, โครงการศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองหินปูนลำปาง อ.แจ้ห่มจ.ลำปาง, โครงการ Chiang Dao Wetland Sanctuary เพื่อสร้างระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, โครงการออกแบบเมืองทุกมิติอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 (สวรรคโลก, อุตรดิตถ์ และน่าน) และ ภาคีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1,2)   
......
บริษัท ใจบ้านสตูดิโอ จำกัด เป็นหนึ่งในภาคีที่ทำงานวางผังแม่บทและออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลและคนในชุมชน โดยมีแนวคิดการออกแบบและวางผังเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นมากกว่าสถานที่รักษาความป่วยไข้ แต่ยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะในมิติทางกาย สังคม และจิตวิญญาณ ไปพร้อมกัน ตามแบบวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ โดยมีการนำเอาวัฒนธรรมเตาไฟ อันเป็นพื้นที่แม่แบบทางวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่สูงมาถ่ายทอดและตีความเชิงสถาปัตยกรรม ที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ และภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงปรัชญาการทรงงานของพระองค์ท่าน ที่ว่าด้วยหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา”