ตาแสง สตูดิโอ: Tar-Saeng Studio
contact: https://www.openspacebkk.com/tar-saeng-studio
........
ตาแสง สตูดิโอ เป็นสตูดิโอที่ทำงานผลักดันและให้บริการงานด้านการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม หรือ Universal Design ในประเทศไทย ในพื้นที่เมืองและชนบทในหลากหลายระดับ โดยมีหลักการทางการออกแบบ คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการสร้าง สิ่งแวดล้อมทางการอยู่อาศัยที่เท่าเทียม ตาแสง สตูดิโอ เป็นหน่วยย่อยของกลุ่มทำงานชุมชนในนาม openspace ที่สนใจเรื่องการสร้างชุมชนยั่งยืน โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 จนถึงปัจจุบัน
........
Project name: King’s community hospitals - Yi-ngo in Narathiwat

more info: https://www.openspacebkk.com/kings-community-hospitals-yi-ngo

Project name: King’s community hospitals - Had Samran in Trang

https://www.openspacebkk.com/kings-community-hospitals-had-samran