คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษาและขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในลำดับต้น 

คณะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตนิสิตให้มีองค์ความรู้ ปฏิบัติงานได้จริง และทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมด้วย ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สามารถจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการออกแบบได้อย่างมีคุณภาพ

กระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้การบริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความคล่องตัวและมีความชัดเจนในการบริหารจัดการงานบุคคล ทรัพยากร และงบประมาณ เหมาะสมกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาและภาควิชาของมหาวิทยาลัย คณะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดังนี้
1.สำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
2.ภาควิชาสถาปัตยกรรม
3.ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
4.ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
5.ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้มีฐานเทียบเท่าภาควิชา

-------------------------------------------------------
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการวิจัยกับกลุ่ม BE4H เรื่อยมา โดยกลุ่มคณะทำงานเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยและสถาปนิกของ BE4H ดังนั้นการทำงานด้านออกแบบจึงมีความคล่องตัวสูง ประกอบกับสามารถใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อสุขภาวะเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยฯต่างๆของ BE4H ยกตัวอย่างเช่น โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (รพร.) สำหรับการออกแบบภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (รพร.) ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BE4H) เป็นหลัก ซึ่งได้รับผิดชอบโรงพยาบาลยุพราช จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน จังหวัดขอนแก่น
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี จังหวัดปัตตานี
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะลา จังหวัดยะลาติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ https://arch.ku.ac.th