คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 -2529) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่
1) ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
(1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(2) หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
2) ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร
(1) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
(2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
(3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(4) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
3) ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง

บริการตามพันธกิจด้านอื่นที่สำคัญ ได้แก่ 1) การวิจัย สร้างผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามสาระสำคัญของหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน คือ สถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ 2) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 2.1) การให้บริการวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และ 2.2) การเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบการ ซึ่งบริการข้างต้นมีผลโดยตรงต่อการสร้าง impact ทั้งสามด้านให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมตามวิสัยทัศน์ Devotion By Design

ลักษณะการดำเนินการที่สำคัญทั้งในส่วนของหลักสูตรและบริการที่คณะผลักดันให้เกิด ได้แก่ การบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เช่น การนำนักศึกษาเข้าร่วมในการวิจัยภาคสนามให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร การนำโครงการบริการวิชาการมาใช้เป็นโจทย์ในวิชาปฏิบัติการออกแบบในแต่ละชั้นปี การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงมาสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน

------------------------------------------------------

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมออกแบบพัฒนาโรงพยาบาลยุพราช ทั้งหมด 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ https://arch.kku.ac.th/