19 กุมภาพันธ์ 2563 |
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข และมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2563 (Bangsaen Health Festival)
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข และมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2563 (Bangsaen Health Festival) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือของสหวิชาชีพ (Elderly care project by Multi-disciplinary) ตอบรับแนวคิดการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 
การพัฒนารายละเอียดโครงการและการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมของศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองแสนสุข และตัวแทนผู้สูงอายุและอสม.ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างปี 2558-2560 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ใกล้สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ประกอบด้วย ห้องกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งแบบ active และ passive ขนาดต่างๆ ห้องตรวจสุขภาพ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เพื่อบริการสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร