3 ธันวาคม 2562 |
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ระหว่าง ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ดร.สุปรีดา อดุลย์ยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ชุมชนมีความสุข ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข และโรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับผิดชอบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
 
Credit: ทีม CC จาก สสส. / ทีม PR จาก มก.