6 กันยายน 2559 |
ลงพื้นที่สำรวจและทำเวิคชอปร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 6 กันยายน 2559

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ) ร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม