28 ตุลาคม 2559 |
ลงพื้นที่ "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" รพก.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
วันที่ 28 ตุลาคม 2559

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้พบกับบุคลากรของโรงพยาบาล และรับฟังบรรยายข้อมูลโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่จากผู้อำนวยการโรงพยาบาล