18 พฤศจิกายน 2559 |
ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลเขาย้อย 

ผลการดำเนินกิจกรรมสะท้อนถึงสมรรถนะและศักยภาพของผู้สูงอายุที่สามารถนำมาขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะให้กับคนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่ต้องอาศัยกระบวนการและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และการเปิดโอกาสในทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและใช้งานพื้นที่