21 ธันวาคม 2559 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ 21 ธันวาคม 2559

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนจากสำนักงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาปนิกจากกองแบบแผน ลงพื้นที่ ณ "โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้บรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้คณะทำงานได้เดินดูพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลและชี้การวางตำแหน่งอาคารสืบสานพระราชดำริและอาคารผู้ป่วยใน 16 เตียง รวมถึงหารือเรื่องการวางผังหลักที่เหมาะสมกับทิศทางการขยายตัวของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้มาร่วมดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อรับทราบและวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโรงพยาบาลและแนวทางการพัฒนาผังโรงพยาบาลในอนาคต ซึ่งจะได้นำไปประกอบการออกแบบอาคารสืบสานพระราชดำริและงานภูมิสถาปัตยกรรมต่อไป