22 กุมภาพันธ์ 2560 |
ส่งมอบแบบ "ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข" อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้เดินทางไปส่งมอบแบบ "ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข" อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบบจำลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการใช้สอยประโยชน์แก่ผู้สูงวัย ซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้รับมอบและจะดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไป