24 กุมภาพันธ์ 2560 |
กิจกรรมมีส่วนร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

คณะทำงาน "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้จัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในการวางตำแหน่งผังอาคารสืบสานฯ และอาคารผู้ป่วยในพิเศษ พร้อมจัดพื้นที่อเนกประสงค์ภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตามแผนพัฒนาของโครงการ