3 กุมภาพันธ์ 2560 |
ประชุมติดตาม ครั้งที่ 1 โครงการ รพก.
คณะทำงาน ทั้งกลุ่มวิจัยฯ กองแบบแผน สนย. กระทรวงสาธารณสุข สสส. ทีมผลิตสื่อ และภาคีสถาปนิก ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้ง 10 แห่ง  เพื่อรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่โรงพยาบาลในการวางผังพัฒนาอาคารสืบสานฯ และอาคารผู้ป่วยใน พร้อมการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งปรึกษาหารือกำหนดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน โรงพยาบาล และภาคีสถาปนิก ในประเด็นความต้องการเพิ่มเติม และกำหนดแผนงานของโครงการต่อไป