6 มกราคม 2560 |
ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 1
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำกิจกรรมมีส่วนร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาล อสม. และผู้ใช้บริการ เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะความต้องการใช้พื้นที่โรงพยาบาล ในการนำเอาไปปรับใช้พัฒนาแบบผังอาคารสืบสานฯ อาคารผู้ป่วยใน รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ และจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสม ผ่านการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมในครั้งนี้