7 กุมภาพันธ์ 2560 |
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 2
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อสานต่อวางผังอาคารสืบสานฯ และอาคารผู้ป่วยใน พร้อมวางแผนจัดสรรพื้นที่ใช้สอย และปรับปรุงทัศนียภาพของโรงพยาบาลให้เหมาะสม โดยทำกิจกรรมร่วมกับบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ใช้งานพื้นที่โรงพยาบาลโดยตรง ทำให้ได้ทราบความต้องการ และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปพัฒนาแผนผัง ดำเนินการตามลำดับต่อไป