7 มีนาคม 2560 |
เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : โครงการนำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข
โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เข้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยซากุ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับเทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : โครงการนำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นิเทศ และติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาออกแบบ “อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี”