12 มกราคม 2560 |
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 1
“โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ได้ลงพื้นที่เพื่อไปทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบุคลากร อสม. และผู้ใช้โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะการวางผังอาคารสืบสานฯ และอาคารผู้ป่วยใน รวมทั้งการจัดสรรพื้นที่สภาพแวดล้อมภายนอกให้สวยงาม เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้โรงพยาบาล เพื่อนำไปพัฒนาผังต้นแบบของโรงพยาบาลต่อไป