20 มกราคม 2560 |
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 1
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมครั้งแรก กับบุคลากร และผู้ใช้บริการโรงพยาบาล เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เก็บเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อให้ทราบทิศทางการจัดทำผังแม่แบบอาคารสืบสาน และอาคารผู้ป่วยใน อันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้