โครงการออกแบบปรับปรุงผังโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
2559-2560
แนวทางการออกแบบและปรับปรุงผังบริเวณ โรงพยาบาลแคนดง

ทางคณะทำงานได้ทำการพัฒนาแบบหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแคนดงเมื่อเดือนมกราคมได้เป็นแบบขั้นสุดท้ายจากการนำแบบร่างที่ 1 และแบบร่าง 3 มาพัฒนาร่วมกัน โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต การออกแบบเน้นการพัฒนาพื้นที่ภายนอกอาคารให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้เข้าใช้บริการ สามารถเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมีทางเดินมีหลังคาคลุมเข้าถึงได้จากอาคาร OPD IPD และอาคารส่งเสริมสุขภาพ และยังคงพื้นที่ว่างเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต

ส่วนที่พักเจ้าหน้าที่ เพิ่มพื้นที่จอดรถ พัฒนาพื้นที่พักผ่อนใกล้กับอาคารหอพัก และปรับปรุงบริเวณลานกีฬาให้มีพื้นที่นั่งพักผ่อนรอบๆ โดยมีการกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวและทำให้คนภายนอกเข้าถึงได้ยากขึ้น