เกี่ยวกับเรา
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานวิจัย และพัฒนาเครือข่ายความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรในวิชาชีพด้านการออกแบบ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้พื้นที่ในวงกว้าง นอกจากนี้กลุ่มวิจัยฯ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Design) และการออกแบบเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก รวมถึงการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความรู้และใส่ใจในการออกแบบพื้นที่ให้เอื้อต่อการสนับสนุนสุขภาวะของคนทั้งปวง ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรค (Prevention) การรักษา (Cure) การดูแล (Care) และการฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation) สุดท้ายคือการสนับสนุนให้คนในสังคมก้าวเข้าสู่ยุคที่ทุกช่วงวัยมีความรู้ในการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม (Re-Habit) มีความสุข (Happy) มีสุขภาพแข็งแรง (Healthy) รู้จักการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเอง (Healing) และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ตนเองใช้อาศัยและดำเนินชีวิต (Habitation) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในทุกๆวันและเพื่อความมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง กาย ใจ สังคมและปัญญา อย่างแท้จริง