คณะทำงาน
นักวิจัย |
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ
 • ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก
นักวิจัย (สถาปนิก)
ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต
 • ทฤษฎีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยอาคารและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเก่าและใหม่
 • การออกแบบเพื่อสุขภาวะ
 • พัฒนาการสถาปัตยกรรม
นักวิจัย (ภูมิสถาปนิก)
ผศ.ดร.ธนาศรี ส. เพ็ชรยิ้ม
 • ภูมิทัศน์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะ
 • ภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
 • ภูมิทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ
 • ภูมิทัศน์ อัตลักษณ์ และสุขภาวะ
 • ประวัติศาสตร์และแนวคิดในงานภูมิสถาปัตยกรรม
นักวิจัย (สถาปนิก)
ผศ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล
 • การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม
 • การพัฒนาชุมชนและเมือง
นักวิจัย (สถาปนิก)
อ.ขวัญชัย กาแก้ว
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
 • การออกแบบเพื่อมวลชน
 • เทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีทางอาคาร
นักวิจัย (ภูมิสถาปนิก)
ผศ.ประภัสรา นาคะ พันธุ์อำไพ
 • การออกแบบภูมิทัศน์และการวางผัง
 • การออกแบบภูมิทัศน์สีเขียวในชุมชนเมือง
 • การออกแบบพื้นที่ชุมชน
นักวิจัย (สถาปนิก)
อ.ดร.สุธิดา สัตยากร
ผู้ช่วยวิจัย |
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาววปิยพร สุทธิทรัพย์
สถาปนิกโครงการ
นายธนานุกิจ จาดชลบท