คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 และการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการการควบคุมวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (ก.ส.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541

คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสำคัญ หลักสูตรที่ปรับปรุงของคณะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา คณะฯ ได้เปิดดำเนินการสอนอีก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ในปัจจุบัน นอกจากทางคณะฯ จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในทั้งสองสาขาแล้ว คณะฯ ยังได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของ อุตสาหกรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรอาคาร) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรสอนโดยเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ทำให้หลักสูตรทั้งสองได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพ เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

----------------------------------------------------------------
 


"ศาลาปันสุข" โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นผลงานการออกแบบของ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้ชนะการประกวดแบบ จากการบูรณาการเข้ากับรายวิชา Interior Design 5 ทำงานร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

การออกแบบนี้เป็นกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centred Design) และพัฒนาไปสู่งานจริงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนที่มาใช้งาน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้ทั้งประสบการณ์การทำงานจริงและความภาคภูมิใจ

ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ที่ http://arch.spu.ac.th/