9 พฤศจิกายน 2564 |
ประชุมออนไลน์ “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”
เนื่องในวาระที่ สสส. ครบรอบ 20 ปี จึงกำหนดงานภายใต้ชื่อ “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”
 
งานนี้ได้ยกทัพภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ การออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ Webinar แบ่งปันประสบการณ์ทำงานสร้างเสริมสุขภาพในมิติต่างๆ และสื่อสารไปยังสาธารณชนให้เข้าใจถึงบทบาทการทำงาน และแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสุขภาวะในอนาคตที่ยั่งยืน
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการะประชุมในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ" แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานในการการปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
 
ทั้งนี้ได้พูดคุยในประเด็น Empathy-Healthcare-Well-being-Built Environment : ความเข้าใจใน "การรักษาพยาบาล" ร่วมกับการสร้าง "ความเป็นอยู่ที่ดี" ในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยได้ถอดบทเรียนจากโครงการที่ทางกลุ่มวิจัยฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนาผังและพื้นที่เพื่อสุขภาวะในโรงพยาบาลส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกับภาคีสถาปนิก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา