14 ธันวาคม 2564 |
บรรยากาศพิธีส่งมอบ ‘พื้นที่แห่งความสุข’ ในโครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
ภาพบรรยากาศบางส่วนของพิธีส่งมอบ ‘พื้นที่แห่งความสุข’ ในโครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย โดยมูลนิธิ SCG ร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย โดยจัดขึ้นที่ SCG สำนักงานใหญ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
 
นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างเป็นทางการ หลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 จนปัจจุบัน ‘พื้นที่แห่งความสุข’ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้บริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่แม้เข้ามาใช้บริการด้วยความป่วยไข้ แต่สามารถกลับออกไปด้วยความสุขทั้งทางกายและจิตใจ
 
รวมไปถึงยังเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ได้ทำงานท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ดี พร้อมเอื้อเฟื้อให้แก่คนในชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
 
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล หน่วยงานมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และภาคประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสรรค์สร้าง ‘พื้นที่และต้นแบบแห่งความสุข’ ในสถานพยาบาล สู่การเป็นมากกว่าพื้นที่แห่งการรักษาเยียวยา แต่ยังเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ รองรับชีวิตของคนในชุมชนได้ในทุกมิติอย่างแท้จริง