25 กุมภาพันธ์ 2565 |
เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน สัมมนาออนไลน์ การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ“พื้นที่อยู่ดีมีสุข”
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน สัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในหัวข้อ การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ“พื้นที่อยู่ดีมีสุข” วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
 
กำหนดการสัมมนา
09.00 - 09.10 น. : พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
09.10 - 09.30 น. : กล่าวเปิดการสัมมนา โดยแพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส.)
09.30 - 10.15 น. :การออกแบบ “พื้นที่อยู่ดีมีสุข”โครงการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน และอาคารกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชัย จาก IF (Integrated Field) โดยคุณวรวุฒิ เอื้ออารีมิตร และคุณเลอพงษ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
10.15 - 11.00 น. : การออกแบบ “พื้นที่อยู่ดีมีสุข”โครงการ Chanaruk Nursing Home โดยคุณธีรสุดา วิเชียรสรรค์ จากใจบ้าน สตูดิโอ
11.00 – 11.45 น. : การออกแบบ “พื้นที่อยู่ดีมีสุข”โครงการออกแบบปรับปรุงโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยคุณธนานุกิจ จาดชลบท สถาปนิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
11.45 – 11.55 น. : รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะ
11.55 - 12.00 น. : สรุปผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อ การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และกล่าวปิดการประชุม โดยผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ


ลงทะเบียนได้ที่:
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Email : regist.archku@gmail.com