13 มกราคม 2560 |
ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับบุคลากร กลุ่ม อสม. และผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรมระดมสมอง และกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลแคนดงให้มีพื้นที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดึงจุดเด่นของโรงพยาบาลด้านพื้นที่ที่กว้างขวาง และแวดล้อมด้วยธรรมชาติ นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาพื้นที่ใช้สอย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เป็นแนวทางสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้งานโรงพยาบาลในอนาคต