24 กุมภาพันธ์ 2560 |
บรรยายพิเศษเรื่อง "ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศศิธร แสงเรืองรอบและอาจารย์วรินทร์ รักกมล อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยในปีนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ให้แก่นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ของรายวิชาการออกแบบเชิงปฏิบัติการ หรือ Action Design ณ ห้องประชุม นคร ศรีวิจารณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์