โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษาสถานพยาบาล- พื้นที่พักคอย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
2555-2558
แนวทางการออกแบบ:
1. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกาย
  • มีศาสาพักคอยที่สามารถรองรับผู้มารับบริการได้ประมาณ 30-40 ที่นั่งโดยใช้รูปแบบของชานบ้าน เปิดโล่งมีการระบายอากาศธรรมชาติที่ดี ใช้หลังคาโปร่งแสงเพื่อนำแสงธรรมชาติลงมาในตอนกลางวันเพื่อใช้ในการอ่านหนังสือระหว่างพักรอ
  • การออกแบบพื้นที่ของศาลาทีมีระดับเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานของผู้รับบริการทุกกลุ่ม (Universal Design)
2. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางใจ
  • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยใช้องค์ประกอบของธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการพักรอโดยออกแบบผนังน้ำตกพร้อมสวนขนาดเล็กด้านทิศเหนือของศาลา เพื่อลดเสียงรบกวนของห้องเครื่อง
3. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม
  • การออกแบบที่นั่งพักรอลักษณะเป็นที่นั่งยาวแต่มีความโค้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นั่งรอรับบริการได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
  • การจัดพื้นที่ทำกิจกรรมของจิตอาสาของโรงพยาบาลให้อยู่ใกล้กับพื้นที่นั่งรอเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม
4. การออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา
  • มีพื้นที่ให้สำหรับสื่อให้ความรู้ตามตำแหน่งต่างๆในศาลาพักคอย เช่น หนังสือ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ นิตยสาร เป็นต้น