โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
2562-2563

โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินงานโดย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ภายใต้โครงการ 'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย' (https://www.scg.com/volunteerproject/) สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ เอสซีจี หรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เปิด 4 พื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้แก่ รพร. บ้านดุง จ.อุดรธานี รพร. กระนวน จ.ขอนแก่น รพร. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และ รพร. นครไทย จ.พิษณุโลก
ชม VDO โครงการ ที่นี่