โครงการออกแบบ "อาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี"
2019โครงการออกแบบ "อาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี" ผ่านการบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงพยาบาล
ภายใต้แนวคิดรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น จากพระนารายณ์ราชนิเวศน์หรือวังนารายณ์ สถาปนิกศึกษาองค์ประกอบและถอดรายละเอียดสัดส่วนต่างๆตามแบบฉบับของวังนารายณ์ เพื่อนำมาออกแบบพื้นที่และตัวอาคารวางแนวแกนของขององค์ประกอบอาคาร เพื่อเป็นจุดนำสายตาให้กับการเข้าถึงการใช้งานพื้นที่ส่วนต่างๆ สร้างบรรยากาศของพื้นที่ ที่เกิดความงามและ สงบเรียบร้อย ด้วยการใช้ผนังผิวคอนกรีตสีขาว สลับกับช่องเปิดทรงซุ้มโค้งและซุ้มโค้งแหลมขนาดเล็ก (Pointed Arch) ที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวังนารายณ์ ช่วยให้เกิดระบบการหมุนเวียนอากาศ ทำให้พื้นที่ภายในอาคาร เกิดสภาวะน่าสบายสำหรับผู้ที่มาใช้บริการภายในอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย
 
นอกจากนี้ แนวคิดการออกแบบอาคารยังสอดคล้องกับปรัชญาแพทย์แผนไทย ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธาตุทั้ง 4 ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ โดยได้ออกแบบให้อาคารมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยพื้นที่สวนสมุนไพรขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับปลูกสมุนไพรเพื่อนำวัตถุดิบมาใช้สำหรับการปรุงยาในงานแพทย์แผนไทยและยังเปิดเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนหรือสนทนาได้ในอีกทางหนึ่งภายนอกอาคารมีพื้นที่ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมตลาดนัดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับโรงพยาบาลและชุมชน
อาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยหลังใหม่นี้ วางแผนจะเปิดให้บริการเพื่อรองรับทั้งกลุ่มผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและบุคคลภายนอกที่สนใจ ภายในปี 2564 
สถาปนิก: อตินันท์ สินศิลาเกตุ/ขวัญชัย กาแก้ว/สกลพัฒน์ พันธุ์อำไพ
กระบวนการมีส่วนร่วม: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ