โครงการ: พัฒนากายภาพโรงพยาบาลลำสนธิและถอดบทเรียนลำสนธิโมเดล
2558-2559
แนวทางการออกแบบวางผัง:

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโรงพยาบาลของคณะทำงานร่วมกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม ทางคณะทำงานได้ออกแบบวางผังแม่บทให้กับโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการออกแบบวางผังดังต่อไปนี้
  1. กำหนดตำแหน่งอาคารใหม่สองหลังบริเวณด้านหลังอาคารหลวงพ่อคูณตามสภาพพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีในพื้นที่ ได้แก่ ถนน บ่อบาดาล ต้นไม้เดิม และอาคารที่มีอยู่เดิม 
  2. ออกแบบปรับปรุงระบบการสัญจรทั้งทางรถ และทางเดินเท้าให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการแก้ปัญหาการซ้อนทับของทางสัญจรที่ไม่เหมาะสมของการขนส่งของสะอาดและของสกปรก รวมถึงเพิ่มพื้นที่จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน และการเพิ่มร่มเงาให้ที่จอดรถ และปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าอาคาร
  3. ออกแบบวางผังแม่บทให้เอื้อต่อการใช้งานของทั้งผู้ให้บริการและรับบริการตามบริบทปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้นเพื่อสร้างความร่มรื่นและบรรยากาศที่ดีมีเอกลักษณ์เอื้อต่อผู้ใช้พื้นที่ทุกคน รวมทั้งเป็นส่วนขยายเพื่อการพักคอยของญาติผู้ป่วย และทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพการใช้งานพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น เพิ่มสนามเด็กเล่น ที่นั่งพักคอย พื้นที่แปลงผักเพื่อการบำบัด รวมถึงสระว่ายน้ำบำบัด
แนวทางการออกแบบวางผังบริเวณบ้านพักบุคลากร:

เนื่องจากบ่อน้ำมีศักยภาพให้การเป็นพื้นที่พักผ่อนที่สวยงาม  จึงออกแบบให้สามารถเปิดพื้นที่เชื่อมต่อจากฝั่งโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยสามารถให้พื้นที่ริมน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนและมีส่วนบริการเป็นร้านกาแฟ ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ แต่จะมีการกำหนดขอบเขตการเข้าถึงพื้นที่บริเวณใกล้กับบ้านพักเพื่อเป็นให้ที่พักผ่อนสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

ต้นไม้ที่ใช้บริเวณนี้จะใช้ต้นไม้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส เช่น กัลปพฤกษ์ ปีบ เสลา แต่ยังคงเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ ไม้พุ่มที่ใช้จะเน้นเป็นไม้ริมน้ำ เช่นเตยหอม สามารถน้ำใบไปใช้ประโยชน์ได้ และพุทธรักษาบริเวณริมศาลาช่วยเพิ่มสีสันและสร้างบรรยากาศ

แนวทางการปรับผังพื้นที่ใช้งานอาคารผู้ป่วยนอกและห้องคลอด (อาคารหลวงพ่อประมุข):
  1. ห้องจ่ายยา ติดตั้งหน้าต่างบานกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดตามความเหมาะสมจำนวน 3 ชุด สำหรับที่นั่งเจ้าหน้าที่ 3 คน
  2. เคาน์เตอร์ติดต่อ ติดตั้งหน้ากรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดตามความเหมาะสมจำนวน 3 ชุด สำหรับที่นั่งเจ้าหน้าที่ 3 คน
  3. ห้องประชุม ติดหน้าต่างบานเลื่อนตลอดแนวผนังด้านบนเพื่อเพิ่มช่องแสงและการระบายอากาศ เพิ่มประตูบานเปิดด้านติดทางเดินเชื่อมอาคารหลวงพ่อคูณและอาคารเวชระเบียนเดิม
  4. ห้องคลอด จัดพื้นที่ใช้งานภายในห้องคลอด เป็นส่วนพื้นที่เตรียมคลอด ห้องรับใหม่ ห้องพักพยาบาล และพื้นที่หลังคลอด