โครงการ: ปรับผังโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
2559-2560
แนวคิดในการออกแบบ
เป็นการปรับผังโรงพยาบาลเพื่อให้ Flow ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ตามมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงสอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ที่มารับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล
 
 รายละเอียดลำดับการย้ายการใช้งานอาคารเพื่อสร้างอาคารใหม่ในอนาคต
  • ลำดับที่ 1 สร้างอาคาร IPD หลังใหม่ (หลังที่1) โดยสร้างเยื้องจากตำแหน่งเดิมโดยเป็นการเผื่อระยะที่จะสร้างอาคาร OPD หลังใหม่ในอนาคต เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เหมาสมในการบริการทั้งจากรับผู้ป่วยจากอาคาร OPD และการบริการจากส่วนสนับสนุน โดยจะย้ายผู้ป่วย IPD ไปใช้บริการที่อาคารเวชปฏิบัติแทนจนกว่าอาคาร IPD หลังใหม่จะสร้างเสร็จ และย้ายการใช้งานอาคารเวชปฏิบัติไปใช้งานที่อาคารกายภาพบำบัดแทนเพราะจะย้ายการใช้งานอาคารกายภาพบำบัดไปยังศูนย์ผู้สูงอายุ (ภายนอกโรงพยาบาล)
  • ลำดับที่ 2 สร้างอาคาร OPD หลังใหม่ สร้างแทนตำแหน่งอาคารเวชปฏิบัติเดิม โดยเป็นอาคาร 2 ชั้นตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผน เนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อการบริการที่จะเกิดขึ้นอนาคตและระยะการเข้า-ออก รวมถึง Drop off มีความปลอดภัยต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
  • ลำดับที่ 3 อาคาร OPD เดิมจะเปลี่ยนการใช้งานมาเป็นอาคารเวชปฏิบัติ แพทย์แผนไทย การใช้งานของส่วน NCDs LAB TB และอาคารทันตกรรมยังคงอยู่ที่เดิม
  • ลำดับที่ 4 สร้างอาคารหอพัก ใหม่ (หลังที่2) สร้างในบริเวณพื้นที่ว่างด้านข้างกลุ่มอาคารหน่วยจ่ายกลางเดิม เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว แยกออกจากส่วนบริการผู้ป่วย และสร้างที่จอดรถใหม่ในบริเวณกลุ่มอาคารบ้านพักเดิมที่สามารถเชื่อมต่อจากอาคาร OPD หลังใหม่
  • ลำดับที่ 5 สร้างอาคาร IPD หลังใหม่ (หลังที่2) สร้างบริเวณบ้านพักเดิม ถัดจากที่จอดรถใหม่ โดยใช้แนวเดียวกับอาคาร IPD หลังใหม่ (หลังที่1) เพื่อให้เกิดการบริการอย่างเป็นระบบ One Way
  • ลำดับที่ 6 สร้างกลุ่มอาคารหน่วยจ่ายกลาง ใหม่ สร้างในบริเวณที่ว่างใกล้กับระบบประปา โดยจะเป็นอาคาร 3 หลัง คือ อาคารหน่วยจ่ายกลาง อาคารซักฟอก อาคารพัสดุ
  • ลำดับที่ 7 อาคารหอพักใหม่ (หลังที่3) สร้างในบริเวณกลุ่มบ้านพักเดิม ถัดจากอาคาร IPD หลังใหม่ (หลังที่2)