สื่อสุขภาวะ
ผังแม่บทสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย
บทความวิจัย โดย ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผศ. ประภัสรา นาคะ และ น.ส.อตินันทน์ สินศิลาเกตุ
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
ปัญหาการนำผังแม่บทไปใช้งานจริงของโรงพยาบาลชุมชน
บทความวิจัย เรื่อง "ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี" จาก วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม

โดย ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)
ประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)
ปิยพร สุทธิทรัพย์
ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Makers: Design for Well-Being
เรียบเรียงโดย
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Unit)
คนสร้างสุขภาวะ : การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต